Welcome to the United Nations. It's your world.
Advanced Search  
NGO Branch
About us
Contact us
ECOSOC Status
Introduction
Applying for Status
Committee on NGOs
NGO Response System
NGO Participation
UN Grounds Pass
Functional Commissions
High Level Segment
Calendar of Events
Conference Registration
Quadrennial Reports
Quadrennial Reports

Aktywny Senior

View Additional Information


Sustainable Development

Major group affiliation:
  • Non-governmental organization
Affiliation with other organizations: OPoWRS
Publications:  WYBRANE OPRACOWANIA DOTYCZACE POLITYKI SENIORALNEJ  OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO SENIORA  USTROJU GMINY STANOWI JEJ STATUT  Rady seniorów w gminie - inicjatywa uchwałodawcza  PISOWSKA GNIDA-J.B  Polityka społeczna wobec osób starszych >Analiza- Ewaluacja -Prognozy  POLITYKA SENIORALNA – CO TO ZNACZY?  POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB STARSZYCH – UTOPIA CZY KONIECZNOŚĆ?  Długofalowa polityka senioralna: wyzwania dla Polski i Europy  „Polski Ład” niebezpieczny dla seniorów – tworzy „Szarą jesień życia”  Historia ,Nowelizacji rad seniorów art. 5 c Ustawy o Samorządzie Gminnym i innych ustaw , jest niestety smutna.  DIAGNOZA 17 02.2021 POLITYKI SENIORALNEJ W POLSCE. o Krótkie podsumowanie  Nowy Polski Ład - Złota Jesień Życia i Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo – Solidarność . Dualizm rozwiązań

Financing for Development

Accreditation to: Financing for development
Membership:
  • National
Purpose: Różnych koncepcji rozwoju zasadnicze dla rozwoju może być uznane (2003): • Dochód i jego wzrost. • Zmniejszanie ubóstwa. • Zmniejszanie nierówności i niesprawiedliwości. • Zmniejszanie ryzyka wystąpienia czynników szkodliwych dla dobra i interesów ludzi oraz ograniczanie skutków ich wystąpienia (działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ludzi). • Zaspokojenie podstawowych potrzeb (np. żywnościowych, mieszkaniowych, edukacyjnych, zdrowotnych). • Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi ze względu na dobro przyszłych pokoleń. • Jakość życia. Pierwsze z tych podejść ma charakter wąsko ekonomiczny, a kolejne coraz bardziej wykraczają poza taki układ odniesienia. W przypadku jakości życia można już uwzględniać bardzo wiele różnych wartości, jest to ujęcie najszersze. Czasem podejmowano próby bezpośredniego zdefiniowania rozwoju społecznego lub ogólnego określenia jego celów. Oto przykłady dwóch takich definicji: • „Celem rozwoju społecznego jest dobrobyt ludzi, taki jakim go oni rozumieją”, zaspokajanie potrzeb ludzi poprzez tworzenie i zmienianie instytucji • Rozwój społeczny „ma dwa powiązane wymiary: pierwszym jest rozwój potencjału (capacity) ludzi do stałej pracy na rzecz dobrobytu własnego i społeczeństwa; drugim jest zmiana lub rozwój instytucji społeczeństwa, tak aby ludzkie potrzeby były zaspokojone na wszystkich poziomach, szczególnie na najniższym, poprzez proces poprawiania ludźmi a instytucjami społeczno-gospodarczymi” • „Proces planowych zmian społecznych zaprojektowanych, aby wspierać ludzki dobrobyt w kontekście wszechstronnego rozwoju gospodarczego” Wspólny zestaw wątków w myśleniu o rozwoju społecznym). • Tworzenie i/lub zmienianie instytucji, aby bardziej odpowiadały ludzkim potrzebom. • Uwzględnianie czynników z poziomu makro (system społeczny), jak i mikro (zachowania jednostek) oraz ich współdziałania. • Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, współpracy, uczestnictwa i równości. • Uznanie, że sam wzrost gospodarczy nie jest wystarczający. • Nieufność wobec zapożyczania, transferowania lub narzucania nieodpowiedniej technologii.
Previous